Všeobecné obchodní podmínky

1.Základní ustanovení
1.1 Všeobecné obchodní podmínky počítačové firmy ADEX GmbH, počítačové techniky a síťové technik Trölsberg 54b, 4240 Freistadt, IČO ATU66153404, Telefon +43 699 189 701 61, EMAIL sales@adex.at, provozní doba po-pá 09:00-17:00, platí pro všechny dodávky a služby, které firma ADEX poskytuje svým odběratelům. Platí také pro všechny obchody, se kterými firma spolupracuje.
1.2 vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.adex.at, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2.Cenové a platební podmínky
2.1 Není-li dohodnuto jinak, platí cena, která je uvedena ve smlouvě. Cestovní výlohy, náklady na transport a daň z prodeje budou účtovány, jak je uvedeno ve smlouvě. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Trölsberg 54b, 4240 Freistadt bankovním převodem na účet firmy Adex GmbH
2.2 Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 2.3 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
3.Přeprava zboží a dodací podmínky
3.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3.2. Dodávané zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy ADEX GmbH.
3.3. Uvedené dodací lhůty jsou nezávazné, budou ale přibližné, pokud si zákazník vyloženě nebude přát dodat zboží v daný čas. Odeslání zboží závisí na termínu, místa dodání a osobách přepravující zboží. Doba dodání bude vždy přibližná. Pokud není stanoven jiný smluvený termín, může naše dodávací lhůta překročit 1 týden, aniž bychom byli v prodlení.
3.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
3.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
3.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
3.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
3.8. Při zpoždění zásilky v důsledku vyšší moci nebo z jiných nepředvídaných důvodů, za které nejsme odpovědni, dodací lhůta se prodlužuje o dobu výkonnostní bariéry, okamžitě tedy informujeme zákazníka o vzniku zpoždění a informujeme ho o předpokládané době dodání. Je-li plnění nemožné nebo nepřiměřeně obtížné, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.
4.Záruka
4.1. Zákazník má zboží ihned při dodání vyzkoušet, pokud se ukáže vada, musí nás zákazník maximálně do 3 dnů od převzetí písemně upozornit. V opačném případě považujeme zboží za schválené. Pokud se vada na zboží ukáže později, oznámení musí být neprodlené, nejpozději 1 týden od rozpoznání vady zboží.
4.2. Zboží je možno reklamovat v řádné době. Z naší strany dojde k rozhodnutí o náhradě škody nebo opravě. Můžeme také odmítnout nápravu nedostatků, do té doby než zákazník po zvážení uhradí část z kupní ceny výrobku. V případě že náprava není úspěšná, může zákazník požadovat ponížení, nápravu nebo možnost odstoupení od smlouvy. Nároky na náhradu škod jsou pouze v souladu se zákonem.
4.3. Odpovědnost za běžné opotřebení je vyloučeno. Změny na produktech, používání dílů nebo opotřebení materiálů, které neodpovídají originální certifikaci, jako nesprávné používání či vnější vlivy jsou ze záruční doby vyloučeny. Pokud jsou v rámci oprav smazány data na daném produktu, riziko přebírá zákazník
4.4. Záruční doba, pokud není uvedeno na dodacím listu či faktuře jinak trvá dle obchodního zákoníku.
5. Dodatečná ustanovení
5.1. Při objednání licencovaného softwaru třetí strany zákazník potvrzuje znalosti o rozsahu služeb tohoto softwaru a souhlasí s tím, že bude dodržovat licenční smlouvu softwaru od výrobce.
5.2 . ADEX neručí za to, když dodaný software splňuje všechny požadavky, ale systém nepracuje, pokud zákazník spolupracuje s jiným programem a může dojít následně k nějaké chybě v systému softwaru. Záruka je omezena na reprodukovatelné vady ve funkci programu.
5.3. Sdílení softwaru třetích stran, také krátkodobé přenechání, je vyloučeno ve všech případech.
5.4 Podle servisní smlouvy platí všeobecné podmínky, které jsou sepsány ve smlouvě a pokud nejsou dodatečně uvedeny jiné podmínky.
5.5 Uvedené paušální ceny nezahrnují náklady na díly, které musí být při pravidelném opotřebením vyměňovány. (příslušenství, spotřební díly), dále pak náklady při řešení poruch, vzniklé např. díky chybám externího napájecího zdroje nebo v důsledku hrubé nedbalosti či úmyslného pochybení klienta, také odstranění vnějšího poškození, který nemá žádný vliv na funkci přístroje. Paušální ceny také nezahrnují náklady na znovu obnovení dat v systému. Pokud ADEX poskytne tyto dodatečné služby, musí je připočítat dodatečně k cenám v ceníku ADEXU (čas a provozní náklady)
. 5.7. ADEX provádí opravy a jiné servisní služby výhradně kvalifikovanými zaměstnanci a zabezpečují plnění služeb v závislosti na stavu techniky. Je v každém případě oprávněn odmítnout opravu či prohlídku přístroje, v případě, že nelze obnovit provozuschopnost zařízení díky opotřebení zařízení nebo z jiných důvodů
5.8. U ostatních služeb týkajících se Hardwaru a Softwaru jako instalování, odinstalování, sestavování, přestavování a rozšíření funkcí aj. poskytuje ADEX služby v takovém rozsahu, pokud jsou možné poskytnout za podmínek stanovených zákazníkem.
5.9. ADEX přebírá zodpovědnost za škody, ke kterým dojde při převozu nebo pochybením zaměstnance maximálně však do výše hodnoty přístroje, na kterém měl být proveden smluvní servis. Zodpovědnost za následné škody a ušlý zisk, stejně jako náhradu za škody na majetku ve smyslu § 9 Zákona o odpovědnosti za výrobek je vyloučena smlouvou.
6. Ochrana osobních údajů
6.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.
6.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
6.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
6.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
7. Práva z vadného plnění
7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si obě strany ujednaly, hodí se zboží k účelu, které prodávající uvádí, zboží odpovídá jakosti, hmotnosti, množství a míře, které si obě strany ujednaly.
7.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.3 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Vztah mezi oběma smluvními stranami je podmíněn rakouským právem o prodeji zboží.
8.2. Pokud jedno nebo více ustanovení těchto podmínek je zcela nebo částečně neplatné, zůstane platnost zbývajících ustanovení nedotčena.